Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Floatium

De Besloten Vennootschap Floatium B.V. (hierna: Floatium) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 82638438 en is gevestigd aan Azaleastraat 25C (3051TC) te Rotterdam.

Artikel 1 - Begrippen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Afnemer tot het verrichten van Diensten door Floatium.

 3. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

 4. Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

 5. Bruikleen: de Producten die Floatium aan Afnemer in Bruikleen geeft.

 6. Diensten : Floatium levert hotspots en benodigdheden aan Consumenten en Bedrijven. Deze zogenaamde hotspots dient Afnemer te plaatsen, teneinde een netwerk van radiogolven tot stand te brengen. Partners kunnen vervolgens gebruik maken van dit netwerk ten behoeve van hun dataverkeer. De opbrengsten hiervan worden onder de Afnemers en Floatium verdeeld.

 7. Afnemer: de Consument of het Bedrijf die Producten in Bruikleen Afneemt van Floatium.

 8. Ruimte: de plek waar Afnemer de Producten plaatst.

 9. Partner : ten behoeve van de Partner wordt een netwerk tot stand gebracht.

 10. Producten : hotspots en benodigdheden hiervoor

 11. Overeenkomst: elke Overeenkomst en alle andere verplichtingen tussen Afnemer en Floatium, alsmede voorstellen van Floatium voor Diensten die door Floatium aan Afnemer worden verstrekt en die door Afnemer worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door Floatium waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Floatium, elke Overeenkomst tussen Floatium en Afnemer en op elke Dienst die door Floatium wordt aangeboden.

 2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Afnemer de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Floatium aan Afnemer aangeven op welke wijze Afnemer de algemene voorwaarden kan inzien.

 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is mogelijk in uitzonderlijke situaties voor zover dit expliciet en schriftelijk met Floatium is overeengekomen.

 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Afnemer.

 5. De algemene voorwaarden van Afnemer zijn uitgesloten.

 6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.

 7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

 8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.

 9. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

 10. In het geval Floatium niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.

Artikel 3 - Het Aanbod

 1. Alle door Floatium gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.

 2. Floatium is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Afnemer schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Floatium het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Afnemer om een voor Floatium gegronde reden te weigeren.

 3. Het Aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Afnemer in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst.

 4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

 5. Op levertijden in het aanbod van Floatium zijn in beginsel indicatief en geven Afnemer bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Afnemer een Aanbod c.q. Overeenkomst van Floatium heeft aanvaard door expliciet en ondubbelzinnig akkoord te geven op het Aanbod door het vinkje ter "Akkoord" in de applicatie van Floatium aan te vinken.

 2. Floatium heeft het recht om de bevestigde Overeenkomst te herroepen binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding.

 3. Floatium is niet gehouden aan een Aanbod indien Afnemer redelijkerwijs had kunnen verwachten of had moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Afnemer geen rechten ontlenen.

 4. Indien Afnemer een reeds bevestigde opdracht annuleert, kunnen de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de bestede tijd) in rekening worden gebracht bij Afnemer.

 5. Elke Overeenkomst die met Floatium wordt aangegaan of een project dat door Afnemer aan Floatium wordt toegekend, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met Floatium is verbonden.

 6. Indien de Overeenkomst door meerdere Afnemers wordt aangegaan, is elke Afnemer afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

Artikel 5 – Duur van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst tot het uitvoeren van Diensten wordt aangegaan voor een onbepaalde tijd.

 2. Partijen kunnen de Overeenkomst tussentijds beëindiging met inachtneming van een opzegtermijn.

 3. Floatium is gerechtigd om de Overeenkomst op te zeggen indien Floatium daartoe een redelijke aanleiding ziet, bijvoorbeeld omdat de kosten niet langer opwegen tegen de baten.

 4. Zowel Afnemer als Floatium kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen.

 5. Indien Floatium ten behoeve van Afnemer de antenne buiten installeert en daardoor de investering van Floatium hoger is, is de minimale duur van de Overeenkomst 36 maanden. Bij ontbinding binnen deze termijn worden er kosten berekend van € 750,00.

 6. Zowel Afnemer als Floatium kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Floatium nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

Artikel 6 - Uitvoering van de dienstverlening

 1. Floatium zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. Floatium staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.

 2. De Overeenkomst op basis waarvan Floatium de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Afnemer. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.

 3. Indien de aard en de duur van de opdracht dit vereisen, houdt Floatium Afnemer tussentijds via de overeengekomen wijze op de hoogte van de voortgang.

 4. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op voor Floatium externe factoren. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele te behalen resultaten. Nimmer is Floatium aansprakelijk voor het bijstellen of niet halen van de te behalen resultaten c.q. prognose. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Afnemer onvoldoende medewerking verleent of er door andere omstandigheden, komen de gevolgen daarvan voor rekening en risico van Afnemer.

Artikel 7 - Verplichtingen Afnemer

 1. Afnemer is verplicht als een goed huisvader van de ter beschikking gestelde Producten gebruik te maken. Afnemer mag de Producten louter gebruiken voor de doeleinden waarvoor zij aan haar ter beschikking is gesteld.

 2. De in bruikleen gegeven Producten zullen door Afnemer niet aan derden in gebruik worden gegeven.

 3. Afnemer heeft een medewerkingsverplichting ten aanzien van de door Floatium geboden Diensten teneinde de applicaties op de Producten, waaronder in ieder geval doch niet uitsluitend begrepen: het besturingssysteem, (remote) up-to-date te houden. Schade als gevolg van het niet up-to-date houden van de applicaties zal worden gezien als opzet of bewuste roekeloosheid van Afnemer.

 4. Indien Afnemer niet tijdig en/of een incompleet Product levert, heeft Floatium het recht de hierdoor veroorzaakte (extra) kosten bij Afnemer in rekening te brengen.

 5. De toezending van het Product aan Afnemer geschiedt voor rekening en risico van Floatium, tenzij dit in redelijkheid niet van Floatium kan worden verwacht, in welke gevallen Partijen tot afwijkende afspraken dienen te komen.

Artikel 8 - Schade aan/door het Product

 1. Afnemer is verplicht diefstal en/of verlies van de Producten onverwijld na ontdekking van het verlies of de diefstal te melden aan Floatium.

 2. In geval van schade/diefstal aan het Product zal Afnemer zo mogelijk door de politie daarvan proces-verbaal laten opmaken en zorgen voor getuigen(verklaringen).

 3. Schade die is ontstaan door oneigenlijk gebruik van het Product of als gevolg van nalatigheid of ondeskundig gebruik zijn voor rekening van Afnemer.

 4. Afnemer is voorts verplicht om onverwijld een melding te doen aan Floatium van de ontdekking van een virus, trojan of andere malware op een door Floatium aan Afnemer ter beschikking gestelde of binnen het kader van de uitoefening van zijn functie door Afnemer in bruikleen gegeven Product.

Artikel 9 - Plaatsing Product in Ruimte

 1. Afnemer zal het door Floatium aangeleverde Product op de overeengekomen wijze plaatsen in de Ruimte.

 2. Afnemer zal bij het plaatsen van het Product, zorgvuldigheid betrachten. Ingeval van eventuele fouten/defecten en/of ongeschiktheid van het Product, zal Afnemer Floatium onmiddellijk per e-mail of telefonisch informeren.

 3. Floatium is niet verantwoordelijk voor het al dan niet succesvol zijn van de plaatsing van Product door Afnemer in de Ruimte, noch voor het daadwerkelijke bereik van het Product. Floatium adviseert het Product in de vensterbank te plaatsen althans zo hoog mogelijk in de desbetreffende woning/het desbetreffende pand.

 4. Afnemer is zich ervan bewust dat het bereik van het Product afhankelijk is van de locatie waar de Ruimte zich begeeft. Als nabij de desbetreffende locatie niet tevens andere Afnemers gelokaliseerd zijn, dan komt dit niet ten goede aan het bereik van het Product.

 5. Floatium kan nimmer garanderen hoeveel opbrengst de afname en plaatsing het Product voor Afnemer kan opleveren.

 6. Indien Afnemer het feitelijke bezit van het Product is verschaft, doch Afnemer het Product niet gebruikt overeenkomstig het doeleind waarvoor het Product aan Afnemer in Bruikleen is gegeven, dient Afnemer het Product onmiddellijk aan Floatium te retourneren.

 7. Kosten voor retournering van het Product komen voor rekening van Floatium, tenzij Partijen anders zijn overeengekomen.

 8. Floatium draagt zorg voor het demonteren van het Product.

 9. Alle Producten blijven te allen tijde het eigendom van Floatium. Derhalve kan Afnemer nimmer aanspraak maken op het Product.

Artikel 10 - Prijzen en betaling

 1. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen.

 2. Afnemer is zich ervan bewust dat Floatium geen zorg zal dragen voor het afdragen van particuliere belastingen. Afnemer is hier met nadruk zelf voor verantwoordelijk en kan Floatium hier op geen enkele wijze verantwoordelijk voor houden en/of aansprakelijk voor stellen.

 3. Floatium voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen tarief. In beginsel zullen de verdiensten ter zake het plaatsen van het Product in een 50/50 verdeling tussen Afnemer en Floatium worden verdeeld, tenzij anders is overeengekomen. Deze 50/50 verdeling wordt berekend over de gelden die op de rekening van Floatium worden gestort ter zake de plaatsing van het Product bij Afnemer.

 4. Het moederbedrijf (zie artikel 1.6) zal gelden uitkeren bestaande uit de opbrengsten voortvloeiende uit het creëren en gebruik van het netwerk. De opbrengsten worden gelijk verdeeld tussen Afnemer en Floatium, tenzij in redelijkheid een dergelijke verdeling niet van Floatium verlangd kan worden. De uitkeringen aan de Afnemer geschiedt periodiek.

 5. Afnemer is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Afnemer door Floatium ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

 6. Partijen kunnen overeenkomen dat Afnemer een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Afnemer het voorschot te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.

 7. Afnemer kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

 8. Floatium is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatietarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.

 9. Indien Afnemer kosten moet voldoen, dient Afnemer deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn van uiterlijk 30 dagen zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Floatium.

 10. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Afnemer wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Afnemer uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

 11. Indien Afnemer het Product niet gebruikt (zoals bedoeld), dan kan Floatium het product terugvorderen. Indien Afnemer aan een eerste verzoek tot terugvordering niet beantwoordt, dan zal Floatium Afnemer een tweede termijn van maximaal 14 dagen doen toekomen, waarbinnen Afnemer aan de verzoeken van Floatium moet voldoen. Indien Afnemer ook na een tweede verzoek niet meewerkt, dan zal Floatium de kosten die zij dientengevolge lijdt op Afnemer verhalen.

Artikel 11 - Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

 1. Floatium gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Afnemer en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Floatium de betrokkene hierover informeren.

 2. Afnemer is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Floatium verwerkt worden. Afnemer staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Afnemer Floatium tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.

 3. Indien Floatium op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 12 - Opschorting en ontbinding

 1. Floatium heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien Afnemer nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor Floatium gegronde reden zich voordoet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt.

 2. Floatium is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Afnemer in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Afnemer schriftelijk worden bevestigd.

 3. Floatium is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.

 4. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Afnemer voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Afnemer verplicht om Floatium te vergoeden voor elk financieel verlies dat Floatium lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Afnemer.

Artikel 13 - Overmacht

 1. Floatium is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.

 2. Onder overmacht aan de zijde van Floatium wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Floatium, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Afnemer of diens derden aan Floatium zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) ziekte van werknemers van Floatium of door haar ingeschakelde derden, (vii) pandemieën en epidemieën en (ix) overige situaties die naar het oordeel van Floatium buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

 3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Afnemer worden betaald. Floatium is niet verplicht om Afnemer te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.

Artikel 14 - Beperking van aansprakelijkheid

 1. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van Floatium alleen geacht te bestaan indien Floatium dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.

 2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van Floatium, is Floatium uitsluitend gehouden tot kosteloze herplaatsing van een advertentie en/of, zonder betaling van enige schadevergoeding indien Afnemer Floatium binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en Floatium deze tekortkoming vervolgens binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat Floatium in staat is om adequaat te reageren.

 3. Indien het verrichten van Diensten door Floatium leidt tot aansprakelijkheid van Floatium, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, doch over een maximale periode van 12 maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis en slechts ten aanzien van de door Afnemer geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens Floatium. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.

 4. Floatium sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. Floatium is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.

 5. Afnemer vrijwaart Floatium voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een Materiaal die door Afnemer aan een derde is geleverd en mede bestond uit door Floatium geleverde Diensten, tenzij Afnemer kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van Floatium.

 6. Floatium is niet aansprakelijk voor beschadiging ten gevolge van gebruik of verzending van het door Afnemer aangeleverde Materiaal, behoudens grove schuld of nalatigheid zijdens Floatium.

 7. Floatium zal zorgvuldig omgaan met betrekking tot de Materialen die haar door Afnemer zijn toevertrouwd. Floatium sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor onder meer het verloren gaan, beschadiging, vernietiging, vermissing of anderszins tenietgaan van Materialen die haar zijn toevertrouwd door Afnemer.

 8. Floatium staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Floatium verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

 9. Alle aanspraken van Afnemer wegens tekortschieten aan de zijde van Floatium vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Floatium binnen een jaar nadat Afnemer bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van Floatium.

Artikel 15 - Geheimhouding

 1. Floatium en Afnemer verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Afnemer aan Floatium bekend gemaakt is en/of op andere wijze door Floatium is verkregen.

 2. In het bijzonder ziet de geheimhouding op de door Floatium opgestelde stukken zoals adviezen, ontwerpen, voorstellen en meer ten aanzien van de Overeenkomst. Het is Afnemer uitdrukkelijk verboden de inhoud hiervan te delen met medewerkers die niet bevoegd zijn hiervan kennis te nemen en met (onbevoegde) derden. Voorts betracht Floatium steeds de vereiste zorgvuldigheid in de omgang met alle bedrijfsgevoelige informatie door Afnemer verstrekt.

 3. Indien Floatium op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en Floatium zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Floatium niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Afnemer geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.

 4. Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van verklaringen, adviezen of producties die door Afnemer aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van Floatium vereist tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Afnemer zal Floatium vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van Floatium is verspreid.

 5. De geheimhoudingsverplichting leggen Floatium en Afnemer ook de door hen in te schakelen derden op.

Artikel 16 - Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Alle IE-rechten en auteursrechten van Floatium waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot alle ontwerpen, modellen, rapportages en adviezen berusten uitsluitend bij Floatium en worden niet overgedragen aan Afnemer tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Alle IE-rechten en auteursrechten van Afnemer berusten bij Afnemer en worden niet overgedragen aan Floatium. Floatium verkrijgt ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst een onherroepelijk gebruiksrecht van al hetgeen dat Afnemer aanlevert.

 2. Indien overeengekomen is dat één of meerdere van voorgenoemde zaken c.q. werken van Floatium worden overgedragen aan Afnemer, is Floatium gerechtigd hiervoor een aparte Overeenkomst te sluiten en een daartoe passende geldelijke vergoeding te eisen van Afnemer. Een dergelijke vergoeding dient door Afnemer te worden voldaan alvorens zij de betreffende zaken c.q. werken met de daarop rustende IE-rechten verkrijgt.

 3. Het is Afnemer verboden om alle stukken waarop de IE-rechten en auteursrechten van Floatium rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden (waaronder gebruik met commerciële doeleinden) zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Floatium. Indien Afnemer wijzigingen wenst aan te brengen in door Floatium opgeleverde zaken, dient Floatium expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.

 4. Het is Afnemer verboden om de zaken en bescheiden waarop de intellectuele eigendomsrechten van Floatium rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.

 5. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk maatregelen nemen indien er zich een inbreuk op de IE-rechten voordoet.

 6. Elke inbreuk van Afnemer op de IE-rechten (en auteursrechten) van Floatium, wordt bestraft met een eenmalige boete ter hoogte van € 10.000,- euro (zegge: tienduizend euro) en een boete van € 500,- euro (zegge: vijfhonderd euro) voor elke dag dat de inbreuk voortduurt.

Artikel 17 - Vrijwaring en juistheid van informatie

 1. Afnemer is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan Floatium verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan Floatium zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.

 2. Afnemer vrijwaart Floatium van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.

 3. Afnemer vrijwaart Floatium voor alle aanspraken van Afnemer en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, alsmede van klanten van Afnemer, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.

 4. Afnemer vrijwaart Floatium voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Afnemer, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Afnemer verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Afnemer jegens derde(n).

 5. Indien Afnemer elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Floatium verstrekt, garandeert Afnemer dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 18 - Klachten

 1. Indien Afnemer niet tevreden is over de service van Floatium of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Afnemer verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen schriftelijk gemeld worden via info@floatium.net met als onderwerp "Klacht".

 2. De klacht moet door Afnemer voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Floatium de klacht in behandeling kunnen nemen.

 3. Floatium zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.

 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 19 - Toepasselijk recht

 1. Op de rechtsverhouding tussen Floatium en Afnemer is Nederlands recht van toepassing.

 2. Floatium heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Afnemer hiervan op de hoogte stellen.

 3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Floatium en Afnemer, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Rotterdam tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

Rotterdam, 4 nov 2022.

Floatium logo